پالت پلاستیکی 

قیمت پالت پلاستیکی

قیمت پالت پلاستیکی انبار


 
پالت پلاستیکی کد 2000

پالت پلاستیکی کد 2000

 • ابعاد15*100*120 سانتی متر
 • وزن خالص(%2) 10.500 کیلوگرم
 • وزن در حالت ثابت1000 کیلوگرم
 • وزن در حالت متحرک500 کیلوگرم
 • تعداد جایگزینی در کانتینر1500 عدد 
  قمیت 350.000 تومان

پالت پلاستیکی کد 2002

پالت پلاستیکی کد 2002

 • ابعاد15*100*120 سانتی متر
 • وزن خالص(%2) 17.500 کیلوگرم
 • وزن در حالت ثابت3000 کیلوگرم
 • وزن در حالت متحرک1500 کیلوگرم
 • تعداد جایگزینی در کانتینر400 کیلوگرم
 • قمیت750.000 تومان

پالت پلاستیکی کد 2003

پالت پلاستیکی کد 2003

 • ابعاد۱۵*۱۰۰*۱۲۰ سانتی متر
 • وزن خالص(%۲) ۱۷,۵۰۰ کیلوگرم
 • وزن در حالت ثابت۳۰۰۰ کیلوگرم
 • وزن در حالت متحرک۱۵۰۰ کیلوگرم
 • تعداد جایگزینی در کانتینر۴۰۰ عدد
 • قیمت 800.000تومان

پالت پلاستیکی کد 2005

پالت پلاستیکی کد 2005

 • ابعاد۱۵*۱۰۰*۱۲۰ سانتی متر
 • وزن خالص(%۲) ۱۲,۵۰۰ کیلوگرم
 • وزن در حالت ثابت۳۰۰۰ کیلوگرم
 • وزن در حالت متحرک۱۲۵۰ کیلوگرم
 • تعداد جایگزینی در کانتینر۷۲۰ عدد 
 • قیمت 650.000 تومان

پالت پلاستیکی کد 2006

پالت پلاستیکی کد 2006

 • ابعاد۱۵*۱۰۰*۱۲۰ سانتی متر
 • وزن خالص(%۲) ۱۸ کیلوگرم
 • وزن در حالت ثابت۷۰۰۰ کیلوگرم
 • وزن در حالت متحرک۴۰۰۰ کیلوگرم
 • تعداد جایگزینی در کانتینر۴۰۰ عدد
 • قیمت850.000 تومان

پالت پلاستیکی کد 2007

پالت پلاستیکی کد 2007

 • ابعاد۱۴*۱۰۰*۱۲۰ سانتی متر
 • وزن خالص(%۲) ۱۵ کیلوگرم
 • وزن در حالت ثابت ۱۵۰۰ کیلوگرم
 • وزن در حالت متحرک ۷۰۰ کیلوگرم
 • تعداد جایگزینی در کانتینر ۴۰۰ عدد
 • قیمت550.000 تومان

پالت پلاستیکی کد 2008

پالت پلاستیکی کد 2008

 • ابعاد۱۵*۸۰*۱۲۰ سانتی متر
 • وزن خالص(%۲) ۱۰ کیلوگرم
 • وزن در حالت ثابت۲۰۰۰ کیلوگرم
 • وزن در حالت متحرک۸۰۰ کیلوگرم
 • تعداد جایگزینی در کانتینر۷۰۰ عدد
 • قیمت 550.000 تومان

پالت پلاستیکی کد 2009

پالت پلاستیکی کد 2009

 • ابعاد۱۵*۸۰*۱۲۰ سانتی متر
 • وزن خالص(%۲) ۱۵,۷۰۰ کیلوگرم
 • وزن در حالت ثابت۴۰۰۰ کیلوگرم
 • وزن در حالت متحرک۲۰۰۰ کیلوگرم
 • تعداد جایگزینی در کانتینر۶۰۰ عدد 
 • قیمت 650.000 تومان

پالت پلاستیکی کد 2011

پالت پلاستیکی کد 2011

 • ابعاد۱۵*۱۱۰*۱۳۰ سانتی متر
 • وزن خالص(%۲) ۱۸ کیلوگرم
 • وزن در حالت ثابت۴۰۰۰ کیلوگرم
 • وزن در حالت متحرک۲۰۰۰ کیلوگرم
 • تعداد جایگزینی در کانتینر۳۲۰ عدد
 • قیمت 700.000 تومان

پالت پلاستیکی کد 2012

پالت پلاستیکی کد 2012

 • ابعاد۱۵*۱۰۰*۱۲۰ سانتی متر
 • وزن خالص(%۲) ۱۵,۷۰۰ کیلوگرم
 • وزن در حالت ثابت۴۰۰۰ کیلوگرم
 • وزن در حالت متحرک۲۰۰۰ کیلوگرم
 • تعداد جایگزینی در کانتینر۵۵۰ عدد
 • قیمت 0 تومان

پالت پلاستیکی کد 2013

پالت پلاستیکی کد 2013

 • ابعاد۱۵*۱۱۰*۱۳۰ سانتی متر
 • وزن خالص(%۲) ۱۴ کیلوگرم
 • وزن در حالت ثابت۲۵۰۰ کیلوگرم
 • وزن در حالت متحرک۱۲۵۰ کیلوگرم
 • تعداد جایگزینی در کانتینر۱۲۵۰ عدد
 • قیمت 550.000 تومان

پالت پلاستیکی کد 2014

پالت پلاستیکی کد 2014

 • ابعاد۱۵*۶۰*۹۰ سانتی متر
 • وزن خالص(%۲) ۶ کیلوگرم
 • وزن در حالت ثابت۸۰۰ کیلوگرم
 • وزن در حالت متحرک۴۰۰ کیلوگرم
 • تعداد جایگزینی در کانتینر۱۵۰۰ عدد
 • قیمت 370.000 تومان

پالت پلاستیکی کد 2015

پالت پلاستیکی کد 2015

 • ابعاد۱۵*۷۰*۱۰۰ سانتی متر
 • وزن خالص(%۲) ۸,۵ کیلوگرم
 • وزن در حالت ثابت۱۰۰۰ کیلوگرم
 • وزن در حالت متحرک۷۰۰ کیلوگرم
 • تعداد جایگزینی در کانتینر۱۰۰۰ عدد
 • قیمت 550.000 تومان

پالت پلاستیکی کد 2020

پالت پلاستیکی کد 2020

 • ابعاد۱۵*۱۰۰*۱۲۰ سانتی متر
 • وزن خالص(%۲) ۱۵,۳ کیلوگرم
 • وزن در حالت ثابت۳۰۰۰ کیلوگرم
 • وزن در حالت متحرک۱۵۰۰ کیلوگرم
 • تعداد جایگزینی در کانتینر۴۰۰ عدد
 • قیمت 700.000 تومان

پالت پلاستیکی کد 2022

پالت پلاستیکی کد 2022

 • ابعاد۱۵*۱۰۰*۱۲۰ سانتی متر
 • وزن خالص(%۲) ۱۷,۷ کیلوگرم
 • وزن در حالت ثابت۳۰۰۰ کیلوگرم
 • وزن در حالت متحرک۱۵۰۰ کیلوگرم
 • تعداد جایگزینی در کانتینر۴۰۰ عدد
 • قیمت 700.000 تومان

پالت پلاستیکی کد 2023

پالت پلاستیکی کد 2023

 • ابعاد14*100*120 سانتی متر
 • وزن خالص(%2) 15 کیلوگرم
 • وزن در حالت ثابت 1500 کیلوگرم
 • وزن در حالت متحرک 700 کیلوگرم
 • تعداد جایگزینی در کانتینر 400 عدد
 • قیمت 600.000 تومان

پالت پلاستیکی کد 2010

پالت پلاستیکی کد 2010

 • ابعاد۱۵*۶۰*۸۰سانتی متر
 • وزن خالص(%۲) ۶ کیلوگرم
 • وزن در حالت ثابت۸۰۰ کیلوگرم
 • وزن در حالت متحرک۴۰۰ کیلوگرم
 • تعداد جایگزینی در کانتینر۱۵۰۰ عدد
 • قیمت 300.000 تومان

سبد پلاستيكي كد3006

سبد پلاستيكي كد3006

 • 630/430/390
 • قیمت 310.000 تومان


   

پالت پلاستيكي چرخدار

پالت پلاستيكي چرخدار

 • پالت پلاستیکی چرخدار
 • قیمت 0 تومان

پالت پلاستيكي چرخدار

پالت پلاستيكي چرخدار

 • پالت پلاستیکی چرخدار
 • قیمت 0 تومان

باكس پالت پلاستيكي دوربسته

باكس پالت پلاستيكي دوربسته

 • باكس پالت پلاستيكي دوربسته
 • قیمت 3.500.000 تومان

باكس پالت پلاستيكي دورباز

باكس پالت پلاستيكي دورباز

 • باكس پالت پلاستيكي دورباز
 • قیمت 3.000.000 تومان

باكس پالت پلاستيكي چرخدار

باكس پالت پلاستيكي چرخدار

 • باکس پالت پلاستیکی چرخدار
 • قیمت 3.750.000 تومان

جك پالت دستي

جك پالت دستي

 • جك پالت دستي
 • قیمت 17.000.000 تومان

جك پالت دستي

جك پالت دستي

 • جك پالت دستي
 • قیمت 17.000.000 تومان


تعداد بازديد : 10039

آذران پلاست

گروه صنعتی آذران پلاست با پشتوانه بیش از 20 سال سابقه فعالیت در صنعت تولید و خرید و فروش انواع پالت چوبی و پالت  پلاستیکی و انواع باکس پالت پلاستیکی، در محدوده شهرک های صنعتی اطراف تهران، کرج مشغول به فعالیت می باشد. سابقه کار، تجربه و اعتبار افتخار این مجموعه است و مدیریت و پرسنل آن کیفیت محصولات و رضایت مشتریان را اولین اولویت خود می دانند و  همواره با پشتکار و تلاش شبانه روزی در این مسیر قدم می گذارند.

10
بیش از ده مدل پالت پلاستیکی
100
فروش بالای پالت پلاستیکی به صورت عمده
200
بازسازی پالت پلاستیکی دست دوم
300
همکاری با شرکتهای مختلف
پرفروش ها
نظرات مشتریان
شاهین محمدی
تعداد 150 عدد پالت پلاستیکی انبار از مجموعه آذران پلاست برای شرکت خریداری کرده ایم الان چندسالی هست که از این پالت ها به طور مداوم استفاده می شود و ولی همچنان به کیفیت روز اول هستند
 
شاهین محمدی
ناصر فتحی
پالت پلاستیکی که از این مجموعه خریداری کردم به شدت با کیفیت بوده به گونه ای که خرید از آذران پلاست را توصیه می کنم. پالت ها با قیمت منصفانه ای عرضه می شود
ناصر فتحی
رضا رازقی
بی شک یکی از خوش اخلاق ترین و منصف ترین پالت فروشی ها در محدوده تهران و کرج هستند که از مرغوب ترین مواد اولیه در تولید پالت پلاستیکی استفاده می کنند. قیمت هامقرون به صرفه است
رضا رازقی

آذران پلاست

گروه صنعتی آذران پلاست با پشتوانه بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در صنعت تولید و خرید و فروش انواع پالت چوبی و پالت  پلاستیکی و انواع باکس پالت پلاستیکی ،در محدوده شهرکهای صنعتی اطراف تهران ، کرج ، هشتگرد و نظر آباد مشغول به فعالیت می باشد .سابقه کار ، تجربه و  اعتبار افتخار این مجموعه است و مدیریت و پرسنل آن کیفیت محصولات و رضایت مشتریان را اولین اولویت خود می دانند و و همواره با پشتکار و تلاش شبانه روزی در این مسیر قدم می گذارند

آخرین اخبار

نمایش همه
1403/03/19

پالت پلاستیکی دست دوم و با کیفیت

پالت پلاستیکی دست دوم و با کیفیت ، را بازها میتوان مورد استفاده قرار داد زمانی که پالت پلاستیکی از کیفیت بالایی برخودار باشد قطعا عمر مفید بالاتری خواهد داشت .
ادامه مطلب
1403/03/19

سبد پلاستیکی در صنایع

سبد پلاستیکی در صنایع  ، در موارد مختلفی به کار برده می شود که بسیار کمک کننده است و در صنعت و فروشگاه ها کار بسیاری از کارکنان را آسوده کرده است .
ادامه مطلب
1403/03/30

تفاوت و کاربردهای پالت پلاستیکی صنعتی

در صنایع مختلف، از جمله صنایع غذایی، استفاده از پالت پلاستیکی صنعتی به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردی که دارد، امری بسیار حیاتی است.
ادامه مطلب