سبد پلاستیکی کد 6019

سبدهای پلاستیکی را در جنس‌های مختلف و ابعاد مختلف می‌سازند. علت آن هم این است که کاربردهای آن متفاوت است. یکی از این کاربردها در بخش کشاورزی است که نگهداری و حمل و نقل میوه بوسیله آن انجام می‌شود. ابعاد سبد پلاستیکی میوه هم متفاوت است. زیرا بعضی سبدها برای صادرات به کشورهای خارجی استفاده می‌شود و بعضی برای استفاده داخل. سبدهایی که برای بخش صادرات تولید می‌شود معمولا از جنس بهتری برخوردار هستند چون این سبدها قرار است مسافت زیادی طی کنند و مشتریان خارجی را به خود جذب کنند آنها را در ابعاد مختلف و جنس بهتری می‌سازند. سبدهای صادراتی معمولا ارتفاع کمتری دارند به این علت که قرار نیست میوه‌ها زیاد روی هم قرار گیرند. سبد پلاستیکی کوچک با لبه کوتاه یکی از انواع مدل صادراتی است. البته در ایران هم برای میوه‌هایی که آبدار هستند و پوست نازک دارند، مانند انگور، شلیل و هلو، از همین نوع استفاده میشود، با این تفاوت که شاید نوع بازیافتی آن باشد. ما در آذران پلاست مرکز فروش سبد پلاستیکی در کرج می باشیم شما عزیزان می توانید برای خرید سبد پلاستیکی در کرج با مشاورین ما در این مجموعه تماس حاصل نمایید.
سبد پلاستیکی کد 6019
 

قیمت سبد پلاستیکی کد 6019

استفاده از سبد پلاستیکی به محصولات کشاورزی محدود نمی گردد. بلکه این سبدها در صنایع دامی، شیلات و دیگر صنایع غذایی هم کاربرد بسیار دارند و از مواد پلاستیکی با کیفیت های متفاوت ولی همگی با یک روش یعنی استفاده از دستگاه تزریق پلاستیک تولید می گردند.اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺪ ﻫﺎي ﭘﻠﺎﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﮐﺮم، ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯿﻮه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻓﺮوش ﺑﺎﻟﺎﯾﯽ دارد. ﻗﯿﻤﺖ ارزان، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﺳﺘﻔﺎده آﺳﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺎي ﺳﺒﺪﻫﺎي ﭘﻠﺎﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﻣﺤﺼـﻮﻟﺎت در ﺳﺎﯾﺰ و رﻧﮓ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻓﺮاد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾـﺪ اﻗـﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. برای دریافت قیمت سبد پلاستیکی با ما در آذران پلاست مرکز فروش عمده سبد پلاستیکی در کرج تماس حاصل نمایید.

خرید سبد پلاستیکی کد 6019

در ایران کارخانه‌های زیادی هستند که در زمينه تولید سبد پلاستیکی فعالیت می‌کنند. این کارخانه‌ها دو نمونه جنس از سبدها تولید می‌کنند، یکی سبدهای مواد اول که با گرانول های pvc ساخته می‌شود و دیگری که از بازیافت مواد پلاستیکی ساخته می‌شود. که سبدهای درجه یک بیشتر برای صادرات و موارد حمل وسایل حساس و سنگین و نوع درجه دو برای استفاده داخلی و حمل وسایل سنگین کاربرد دارند. برای خید بهترین سبد پلاستیکی با ما در آذران پلاست مرکز فروش عمده سبد پلاستیکی تماس حاصل نمایید.